Vnitřní řád Školní jídelna Slavkov

Vnitřní řád školní jídelny

 I. Údaje o zařízení

Školské zařízení:                   Školní jídelna Slavkov, příspěvková organizace

Adresa:                                 Slezská 316, 747 57 Slavkov

IČ:                                        75 028 999

DIČ:                                      CZ75028999

Ředitelka školní jídelny:       Zuzana Stojaković

Tel.:                                     +420 724 963 929

E-mail:                                 jidelna.slavkov@quick.cz

Web:                                    www.sjslavkov.cz

Kapacita školní jídelny:        880 stravovaných

II. Úvodní ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) v platném znění vydává statutární orgán tento vnitřní řád. Mimo jiné upravuje pravidla provozu místnosti určené ke stravování žáků, zaměstnanců školy a cizích strávníků. Vymezuje povinnosti stravovacího zařízení a strávníků stravujících se v jídelně

Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce. Vnitřní řád  školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC  
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o GDPR

Školní jídelna zajišťuje stravu pro:

 • děti mateřských škol – přesnídávky, obědy, svačiny
 • žáky základních škol – obědy
 • vlastní zaměstnance – obědy
 • zaměstnance základních a mateřských škol – obědy
 • jiné osoby (cizí strávníky) v rámci doplňkové činnosti – obědy

  III. Provoz

Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny podle potřeby školských zařízení.

V době prázdnin bude chod jídelny strávníkům oznámen písemně před prázdninami na nástěnce v prostorách jídelny

Provozní doba6:00 – 14:30 hodin
Úřední hodiny (kancelář ŠJ)10:30 – 14:00 hodin
Stravování cizích strávníků11:00 – 11:35 hodin
12:05 – 12:20 hodin
Stravování žáků a zaměstnanců10:30 – 10:50 hodin
11:40 – 14:00 hodin

IV. Přihlášení k odebírání stravy 

Přihlášení je nutné provést na každý nový školní rok nebo v průběhu roku na základě podepsané přihlášky ke stravování (v kanceláři ŠJ). Děti obdrží ve škole vstupní čip v ceně 100,– Kč, který si vyzvednou u hospodářky školy. Tento čip lze použít i k objednávání stravy přes box, umístěný ve školní jídelně. U výdeje obědů se přiloží platný čip nebo karta na čtečku. Pokud strávník čip nebo kartu zapomene, vytiskne si náhradní stravenku v boxu, umístěného v jídelně.

Další možnost identifikace strávníka je zakoupení čipové karty, za kterou zaplatí 40,–Kč v kanceláři ŠJ.     

V. Způsob přihlašování a odhlašování stravy

Každý strávník se může zaregistrovat na server www.strava.cz. Informace o  způsobu registrace obdržíte v kanceláři ŠJ. Odhlašování stravy se provádí den předem do 12.30 hod.

Všechny prázdniny, ředitelská volna jsou odhlášeny hromadně po dohodě se ZŠ.

Odhlašování lze provést telefonicky na čísle: 553 797 044, na boxu v jídelně nebo na web stránkách www.strava.cz, e-mailem: jidelna.slavkov@quick.cz. Rovněž do uvedeného času.

V případě zjištění rozdílů mezi neodhlášenou stravou žáka a jeho nepřítomnosti ve vyučování bude vzniklé finanční náklady hradit zákonný zástupce, viz. příloha č.1 kalkulace nákladů 

Za neodebranou a neodhlášenou stravu se náhrada neposkytuje. Ukončení stravování provádí strávník nebo zákonný zástupce osobně. Podmínkou je finanční vyrovnání obou stran.

VI. Dietní stravování- celiakie

Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu (celiakie), může školní jídelna poskytovat toto školní stravování v dietním režimu.

VII. Úplata za školní stravování 

 1. Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených ve vyhlášce č. 272/2021 Sb., o školním stravování, která změnila vyhlášku č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů.
 2. Sazby stravného jsou stanoveny podle kategorií věkových skupin žáků, do kterých jsou žáci zařazováni na dobu každého jednoho školního roku od 1. 9. – 31. 8., ve kterém dosahují určeného věku. O změně sazby za stravu bude strávník včas informován.
 3. Sazby stravného za jedno odebrané  jídlo včetně pitného režimu jsou stanoveny v příloze č.1 Kalkulace nákladů

 VIII. Způsob platby stravného

 1. Platba prostřednictvím svolení k inkasu – uskutečňuje se 15. den v měsíci na účet školní jídelny (nutno v bankách nahlásit souhlas k inkasu na účet č. 181 313 929/0300). Vyúčtování se provádí v následujícím měsíci. Dbejte na řádném vyplnění variabilního symbolu pro identifikaci platby a do poznámky uveďte jméno strávníka.
 2. platba příkazem z vašeho účtu u banky (popřípadě trvalým příkazem) na účet Školní jídelny Slavkov u ČSOB Opava, číslo účtu:  181313929/0300

Při ukončení stravování se vyúčtování provádí v prázdninových měsících tj. v červenci a srpnu každého roku nebo také v průběhu roku.

Strávníci, kteří neuhradí platbu do výše uvedeného data, budou do uhrazení dluhu vyloučeni ze stravování, resp. bude u dětí MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2004 Sb.

IX. Úhrada za závodní stravování

Sazba stravného vychází z finančních limitů na nákup potravin uvedených ve vyhlášce č. 272/2021 Sb., o školním stravování, z § 2, 3 vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. Finanční limit je snížen o příspěvek z FKSP. Příspěvek z FKSP zaměstnancům nenáleží v době čerpání dovolené a při pracovní neschopnosti.   

X. Doplňková činnost

Doplňková činnost je povolena zřizovatelem Obec Slavkov ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Školní jídelny Slavkov ze dne  01. 9. 2005. Školní jídelna provozuje doplňkovou činnost na základě živnostenského listu.

V rámci DČ jsou prodávány obědy cizím strávníkům (důchodcům a jiným osobám).

Sazba stravného je stanovena na jeden školní rok. V případě změny sazby za odebraný oběd bude strávník včas informován.

XI. Jídelní lístek

 1. Jídelní lístek sestavuje ředitelka školní jídelny společně s hlavní kuchařkou.
 2. Jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce v budově školní jídelny, na internetových stránkách a na portálu www.strava.cz.
 3. Jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

XII. Vlastní organizace stravování

 1. Před školní jídelnou se stravující žáci řídí pokyny dozoru. Boty, svršky a školní brašny zůstávají uložené v šatně. Do školní jídelny mohou vstoupit jen strávníci, kteří se v jídelně stravují. Osoby, které se v jídelně nestravují nebo si odnášejí jídlo v jídlonosičích, se v prostorách jídelny nesmí zdržovat.
 2. Ve školní jídelně strávníci dbají na kulturu stolování, dodržují hygienická pravidla a řád školní jídelny, řídí se pokyny ředitelky školní jídelny a pracovníků, kteří v jídelně vykonávají dohled.
 3. Školské zařízení se řídí podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví (mimořádná ochranná opatření ke covid 19) a podle toho realizuje protiepidemické opatření.
 4. Jsou vytvořeny sektory oddělující jednotlivé třídy. Děti se stravují u stolu jen se svými spolužáky z ročníku.
 5. Strávníci k odběru obědů používají podnosy a použité nádobí odkládají do místa k tomu určeného u okénka pro vracení nádobí.
 6. Žáci, kteří se během čekání na oběd chovají nevhodně, budou vykázáni mimo jídelnu a strava jim bude podána jako posledním.
 7. Během výdeje obědů zajišťují mimořádný úklid jídelny (rozbité nádobí, rozlité tekutiny, atd.) provozní pracovnice.
 8. Ve školní jídelně je žákům zakázáno používání mobilních telefonů, notebooků, tabletů a jiného přenosného elektronického zařízení. Za jejich poškození nenese jídelna ani škola (viz školní řád) žádnou zodpovědnost.

XIII. Konzumace jídla

 1. Než vstoupí strávníci do jídelny, umyjí si strávníci ruce, přičemž u vstupu do jídelny je k dispozici ještě nádoba s desinfekcí na ruce.
 2. Strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, dezert
 3. Všechny součásti oběda jsou na stolní nádobí nabírány a nalévány pracovnicemi školní jídelny.
 4. Polévku a veškeré přílohy včetně salátů či kompotů může žák na požádání dostat formou přídavku.
 5. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.
 6. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7.
 7. Strávníci mohou konzumovat jídla mimo prostory školní jídelny jen tehdy, nejsou-li podávána v rámci školního stravování, tzn. jídla podávána pouze v rámci doplňkové činnosti. V takovém případě si mohou jídlo odnést v jídlonosičích v době uvedené v čl. 3 tohoto provozního řádu.

Na základě § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, je povoleno strávníkovi (pouze dětem MŠ a žákům ZŠ)v první den neplánované nepřítomnosti – nemoci, úrazu, odebrat oběd do jídlonosiče v době uvedené v čl. 3 tohoto provozního řádu.

 1. Strávníci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.
 2. Pokud strávník odebírá stravu do jídlonosiče, musí tento předkládat vždy čistý, do špatně umytých jídlonosičů nebude strava vydávána.
 3. Strava je určená k přímé spotřebě.

  

XIV. Dozory v jídelně

 1. Dozory ve školní jídelně stanovuje ředitel školy. (školský zákon č. 561/2004 Sb., § 30, odst. 1)
 2. Dohled nad nezletilými žáky v jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitele školy.
 3. Povinnosti dozoru v jídelně:
  • dohlíží na nutnost mytí rukou
  • dohlíží, aby byl co nejmenší kontakt různých skupin (tříd), skupinová izolace prostřednictvím označených stolů
  • dohlíží na ochranu úst a nosu v závislosti protiepidemických opatření uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví
  • ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny včetně hygienických místností
  • žáky nenutí násilně do jídla
  • sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování
  • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků
  • sleduje a koriguje odevzdávání použitého nádobí strávníky do okénka k tomu určeného
  • dbá na bezpečnost stravujících se žáků
  • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvší jídlo apod.) okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků
  • reguluje osvětlení na jídelně
  • zamezuje do jídelny vstupu osob, které se zde nestravují

XV. Stravování v době nemoci žáka

 1. Školská zařízení zabezpečují hmotnou péči o žáky pouze v době jejich pobytu ve škole. Zákon 561/2004 Sb. § 122.
 2. Za pobyt ve škole se považuje i první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole.
 3. V první den nepřítomnosti žáka, pokud žák neodebere stravu sám, může stravu odnést v jídlonosiči zákonný zástupce žáka.
 4. Druhý a další dny nepřítomnosti ve škole, nemá žák nárok na zvýhodněné stravování. Ani zákonný zástupce žáka nesmí odnést stravu v jídlonosiči.
 5. Zákonný zástupce žáka může druhý a další dny nemoci žáka stravu odebírat do jídlonosiče, ale pouze za plnou cenu v rámci doplňkové činnosti, kdy k ceně za 1 oběd jsou připočítány režijní náklady.

XVI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 1. Organizace přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologickým jevů.
 2. V organizaci není povolena reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.
 3. Bezpečnost a ochranu zdraví nad nezletilými žáky v jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitele školy.
 4. Žákům není povoleno v prostorách jídelny kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které ohrožuje bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách jídelny, vnášet do jídelny předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví svoje a jiných osob.
 5. Žák se v jídelně chová tak, aby neohrozil bezpečnost, zdraví a majetek svůj ani jiných osob.
 6. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům jídelny se vždy považují za závažné zavinění porušení povinností stanovených školským zákonem. Ředitel může rozhodnout o vyřazení ze stravování.

Úrazy a nevolnost jsou stravující se žáci (případně svědci těchto událostí) povinni okamžitě nahlásit dozoru v jídelně, který neprodleně učiní odpovídající opatření. Úrazy strávníků se hlásí ředitelce školní jídelny, která neprodleně učiní odpovídající opatření.

XVII. Škody na majetku školní jídelny

 1. Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.
 2. Strávníci jsou povinni nahlásit zaměstnancům školní jídelny všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, nebo jako svědci viděli. V případě větších škod ředitelce školní jídelny.
 3. Škoda, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí.
 4. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce, povinen nahradit.
 5. Strávníci nesmí bez souhlasu ředitelky školní jídelny vynášet ze školní jídelny inventář školní jídelny, jako jsou například talíře, příbory, sklenice, židle apod.

XVIII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší ředitelka školní jídelny.
 2. S vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci seznámeni na nástěnce školní jídelny, na webových stránkách školní jídelny a v rámci přihlášky ke školnímu stravování.
 3. Strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“, pokyny ředitelky školní jídelny a příslušného dozoru.
 4. Tento vnitřní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022 

Ve Slavkově dne 1.8.2022

Vypracovala: Zuzana Stojaković, ředitelka ŠJ